Wat is supervisie?

pagina in aanbouw

Wat is supervisie?

 

 

Supervisie is een methode om te leren van concrete werkervaringen.

Dit betekent dat het niet gaat om persoonlijke situaties, om persoonlijke problemen, om algemene situaties op je werk, om problemen op je werk, om jouw algemene functioneren op je werk, om algemene beschouwingen op je werk. Dit kan wel zijdelings aan bod komen, maar het staat niet centraal in supervisie. Centraal staat het leerproces. Dit doe je door te reflecteren op een concrete werkervaring. Als het goed is kom je tot een stuk bewustwording, acceptatie en hantering van het geleerde. Van daaruit maak je een vertaalslag naar soortgelijke situaties (generalisatie en transfer). Dit leren doe je eerst met ondersteuning van de supervisor en gaandeweg zo zelfstandig mogelijk. Immers: VEELKLEURIG mikt op een doorgaande ontwikkeling.

Supervisie is leren op basis van zelfsturing. Je kiest zelf doelgericht voor een leerproces, waar jezelf actief mee aan de slag gaat, ook buiten de supervisiebijeenkomsten om. Leren gaat om wat je in jezelf te ontwikkelen of te veranderen hebt om adequater je werk uit te voeren. Het gaat niet om de vraag: Hoe doe je iets?, maar om de vraag: Hoe leer je zoiets te doen? De supervisor zal je in je leerproces ondersteunen daar waar je het niet zelfstandig kunt. Door het eigen maken van de supervisorische basisvaardigheden ontwikkel je steeds meer je eigen interne supervisor.

Samen proberen we te ontdekken wat voor jouw goede wegen zijn om die doelen te verwezenlijken, dus: hoe jij het beste leert, met nog andere woorden wat jouw leerstijl is en wat voor jou goede leercondities zijn.

Supervisie kent drie hoofddoelen:

leren van je werkuitvoering
dit doen met gebruikmaking van de supervisorische basisvaardigheden
dit zelfstandig leren doen (je interne supervisor ontwikkelen)
Leren van je werkuitvoering wil zeggen: zicht krijgen op wat er aan de hand is (welke is-regels hier gelden) en leren wat te doen (welke doe-regels hier gelden). En dit zowel in de interactie met de cliënt als in het hanteren van jezelf als persoon. Doel is te komen tot een integratie van jouw denken, voelen, willen en handelen (integratie op het eerste niveau) en dit in samenhang met de eisen die het werk aan je stelt (integratie op het tweede niveau).

Voor de supervisorische basisvaardigheden verwijs ik naar een apart informatieblad.

Als materiaal voor de supervisiebijeenkomsten maak je schriftelijke verslagen.

Ten eerste de werkinbreng en ten tweede het reflectieverslag. Ook maak je een midden- en een eindevaluatieverslag. (Zie daarvoor de betreffende artikelen.)

Evaluatiemomenten:

Aan het eind van de 3e bijeenkomst houden we een klikevaluatie. Daarin beoordelen we of we het zien zitten met elkaar. Heb jij voldoende het vertrouwen dat je van mij kunt leren? Voel je je veilig en vertrouwd genoeg bij mij? Zie ik het zitten om jou supervisie te blijven geven? Acht ik mijzelf daarvoor bekwaam genoeg? Vind ik supervisie voor jou een goed instrument? Vind ik onze relatie vruchtbaar / leerbaar?

Even zakelijk: mochten we besluiten te stoppen, dan worden alleen de gehouden bijeenkomsten in rekening gebracht.

Tijdens de 8e bijeenkomst houden we een middenevaluatie. Tijdens de 15e bijeenkomst houden we een eindevaluatie.